Sukces konsorcjum Aldesa – gratulujemy i dziękujemy za zaufanie!

6 grudnia 2021 r. konsorcjum wykonawców Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o., Aldesa Construcciones S.A., Coalvi S.A. oraz China Civil Engineering Contruction Corporation podpisało z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę w sprawie zamówienia publicznego, której przedmiotem będą prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją. Etap I.

 

Jest nam niezmiernie miło pogratulować zwycięskiemu konsorcjum, zwłaszcza, że kancelaria Hoogells była także zaangażowana we wspomniany projekt.

 

“Termin składania ofert w tym postępowaniu upływał w sierpniu 2020 r., kiedy zostało złożonych 11 ofert. Wszystko, co działo się później w tym przetargu można by opisać w trzymającym w napięciu scenariuszu do dobrego serialu telewizyjnego. Finał tego “serialu” okazał się być sukcesem będącym zwieńczeniem ciężkiej pracy i zaangażowania dużej grupy osób. Wszystkim im należą się serdeczne gratulacje!” – komentuje adwokat Michał Wojciechowski, head of public procurement Hoogells, bezpośrednio zaangażowany w omawiany projekt.

 

Podpisana umowa dotyczy przebudowy fragmentu linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk–Giżycko o łącznej długości około 50 km.

Korzystny wyrok KIO dla klienta kancelarii

12 listopada 2021 r. w Krajowej Izbie Odwoławczej uzyskaliśmy korzystny dla naszego Klienta wyrok, który w całości odrzucił nieuzasadnione zarzuty Odwołującego, dotyczące sposobu przeprowadzenia weryfikacji i oceny ofert.

 

Odwołujący starał się podważyć:

 • zasadność wyboru oferty najkorzystniejszej wskazując m.in. na okoliczność, iż protokół odbioru robót zawierający informację o potrzebie usunięcia wad nieistotnych, nie wpływających na możliwość korzystania z obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem nie stanowi dokumentu pozwalającego na wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie wymagań dotyczących zdolności zawodowej wykonawcy, nie potwierdza należytej realizacji robót;
 • zasadność wyłączenia jawności postępowania wobec szczegółowej kalkulacji przedstawionej w ramach wyjaśnień rażąco niskiej ceny.

 

Edyta Sikorska-Gałecka, head of claim management w Hoogells, reprezentująca naszego Klienta – Zamawiającego wykazała, iż czynności podjęte w toku postępowania przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. KIO w pełni uznała argumenty przedstawione przez naszego radcę prawnego, dla wykazania zasadności i poprawności czynności podjętych przez Zamawiającego w oparciu o materiał dowodowy przedstawiony przez Wykonawcę, oceniany w toku postępowania. W konsekwencji Klient może przystąpić do realizacji inwestycji o charakterze strategicznym z perspektywy świadczenia usług mających na celu ochronę zdrowia.

Kolejny odcinek Via Carpatia z udziałem Hoogells

Kolejny odcinek Via Carpatia z udziałem kancelarii Hoogells!

 

S19 na odcinku Haćki – węzeł Bielsk Podlaski Zachód (z węzłem) z odcinkiem drogi krajowej nr 66 do istniejącej drogi krajowej nr 19 oraz na odcinku węzeł Bielsk Podlaski zachód (bez węzła) – węzeł Boćki (z węzłem), to najnowsza inwestycja infrastrukturalna w portfolio Hoogells.

 

Nasi prawnicy wspierają Inżyniera Kontraktu, którym w tej inwestycji jest firma inżynierska DTŚ S.A. Funkcją DTŚ S.A. jest pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem.

 

DNA projektu:

 • wartość inwestycji – 325,98 mln PLN
 • lata realizacji 2022-2024
 • inwestycja realizowana w systemie Projektuj i buduj
 • 9 km – długość odcinka
 • 2 węzły drogowe (Bielsk Podlaski Północ i Bielsk Podlaski Zachód)
 • 7 wiaduktów
 • 2 przejścia dla zwierząt
 • 7 przepustów ekologicznych (dla małych zwierząt i płazów)
 • 1 Obwód Utrzymania Drogowego

 

Po stronie Hoogells nadzór nad projektem realizuje Edyta Sikorska – Gałecka – gratulujemy i życzymy powodzenia!

Opracowanie i wdrożenie autorskiej procedury samooczyszczenia (self-cleaning)

Zespół Hoogells opracował i wdrożył u Klienta, lidera branży budowlanej, autorską procedurę samooczyszczenia (self-cleaning), odpowiadającą nowym wymaganiom, wprowadzonym na podstawie ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2021 roku.

 

W ramach samooczyszczenia wprowadzone zostały nowe regulacje wewnętrzne określające zasady przygotowywania ofert w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych, z uwzględnieniem stałego nadzoru każdego etapu prac, prowadzonego przez specjalnie utworzoną wewnętrzną jednostkę organizacyjną. Podjęto także szereg innych czynności mających na celu zapewnienie zamawiających o najwyższym stopniu rzetelności wykonawcy.

 

Wsparcie prawne z ramienia kancelarii Hoogells zapewnili r.pr. Edyta Sikorska-Gałecka – w zakresie aspektów dot. zamówień publicznych, a także adw. Paweł Siwy – w zakresie aspektów korporacyjnych i wdrożenia procedur wewnętrznych.

Artykuł r.pr. Edyty Sikorskiej-Gałeckiej – Elementy umowy o zamówienie publiczne

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem radcy prawnego Edyty Sikorskiej-Gałeckiej, opublikowanym w numerze 1 (189) Monitor Zamówień Publicznych Wydawnictwa Forum Media Polska Sp. z o.o.

 

Publikacja przybliża warunki, jakim w świetle nowego prawa zamówień publicznych muszą odpowiadać postanowienia umów o wykonanie zamówienia publicznego, których treść w praktyce kreują zamawiający.