Kolejny odcinek Via Carpatia z udziałem Hoogells

Kolejny odcinek Via Carpatia z udziałem kancelarii Hoogells!

 

S19 na odcinku Haćki – węzeł Bielsk Podlaski Zachód (z węzłem) z odcinkiem drogi krajowej nr 66 do istniejącej drogi krajowej nr 19 oraz na odcinku węzeł Bielsk Podlaski zachód (bez węzła) – węzeł Boćki (z węzłem), to najnowsza inwestycja infrastrukturalna w portfolio Hoogells.

 

Nasi prawnicy wspierają Inżyniera Kontraktu, którym w tej inwestycji jest firma inżynierska DTŚ S.A. Funkcją DTŚ S.A. jest pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem.

 

DNA projektu:

 • wartość inwestycji – 325,98 mln PLN
 • lata realizacji 2022-2024
 • inwestycja realizowana w systemie Projektuj i buduj
 • 9 km – długość odcinka
 • 2 węzły drogowe (Bielsk Podlaski Północ i Bielsk Podlaski Zachód)
 • 7 wiaduktów
 • 2 przejścia dla zwierząt
 • 7 przepustów ekologicznych (dla małych zwierząt i płazów)
 • 1 Obwód Utrzymania Drogowego

 

Po stronie Hoogells nadzór nad projektem realizuje Edyta Sikorska – Gałecka – gratulujemy i życzymy powodzenia!

Zespół Hoogells rośnie w siłę

W październiku do grona prawników kancelarii dołączyła adwokat Agnieszka Borawska. Agnieszka wspiera zespół claim management przy obsłudze projektów infrastrukturalnych.

 

Agnieszka Borawska specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, w szczególności w zakresie realizacji inwestycji budowlanych, obrotu nieruchomościami oraz w sprawach dotyczących ochrony środowiska. Ponadto specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie postępowań sądowych, administracyjnych, w tym sporów powstałych w procesie realizacji inwestycji budowlanych.

 

Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze procesu likwidacji szkód majątkowych na rzecz spółek prawa handlowego, w szczególności podmiotów świadczących usługi leasingu.

“Ulga na złe długi” bardziej ulży

W dniu 1 października 2021 roku weszły w życie nowe regulacje dotyczące korekty podatku VAT przy wierzytelności nieściągalnej od dłużnika (art. 89a ustawy o VAT), tzw. „ulgi na złe długi”. Ulga ta pozwala wierzycielowi odzyskać kwotę podatku należnego od dokonanej czynności, za którą nie otrzymał zapłaty.

 

Zmiany są konsekwencją wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 października 2020 r., w sprawie C-335/19 i wpłyną pozytywnie na możliwość skorzystania z ulgi. Jedną z pozytywnych zmian jest m.in. to, że znacznie została ograniczona liczba warunków, które należy spełnić, aby móc skorzystać z tzw. „ulgi na złe długi”. Obecnie warunkiem koniecznym jest wyłącznie to, aby wierzyciel był podatnikiem zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty. Dodatkowo zachowany musi być termin,  w którym możliwe jest skorzystanie z ulgi. Co jednak istotne, na mocy nowych regulacji, termin ten został wydłużony z dwóch do trzech lat.

 

Dodano także możliwość skorzystania z ulgi w przypadku dostawy towaru lub świadczenia usług dokonanych na rzecz podmiotów innych niż wyłącznie podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, a zatem np. na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz podatników zwolnionych z VAT, o ile spełniony zostanie jeden z poniższych warunków:

 

 • wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego, lub
 • wierzytelność została wpisana do rejestru długów prowadzonego na poziomie krajowym, lub
 • wobec dłużnika ogłoszono upadłość konsumencką na podstawie odrębnych przepisów.

Strategia ESG – zielone obligacje (green bonds), raportowanie niefinansowe oraz wpływ ESG na transakcje M&A

Komisja Europejska (KE) przyjęła w dniu 7 września 2021 r. ramy dotyczące zielonych obligacji, istotnie przybliżając możliwość emisji zielonych obligacji do kwoty 250 mld euro, czyli 30 proc. łącznej wartości emisji w ramach NextGenerationEU. Jak stwierdzono w komunikacie KE, ramy dotyczące zielonych obligacji NextGenerationEU zostały opracowane zgodnie z zasadami obligacji ekologicznych Międzynarodowego Stowarzyszenia Rynków Kapitałowych (ICMA). Kontroli przedmiotowych ram dokonał Vigeo Eiris (podmiot zewnętrzny), będący częścią Moody’s ESG Solutions. Podmiot ten stwierdził, że ramy te są zgodne z zasadami ICMA dotyczącymi obligacji ekologicznych, a także zgodne są z szerszą strategią UE w zakresie ESG (Environment, Social, Governance), oraz że będą stanowić one istotny wkład w zrównoważony rozwój.

 

Zgodnie z komunikatem KE, pierwsza emisja zielonych obligacji planowana jest na październik 2021 r. i będzie sprzedawana na rynku przez konsorcja bankowe.

 

Warto wskazać, że przyjęte ramy zielonych obligacji, co do zasady, korespondują z przyjętymi propozycjami zmian KE z zakresu ESG z lipca tego roku (tzw. pakiet lipcowy) – w tym w szczególności, z propozycją KE dotyczącą rozporządzenia w sprawie dobrowolnego europejskiego standardu zielonych obligacji – European Green Bond Standard (EUGBS).

 

Przykład zielonych obligacji wyraźnie wskazuje, iż strategia w zakresie ESG oraz kwestia zrównoważonego rozwoju (sustainability) staje się jednym z fundamentalnych elementów kształtujących międzynarodowy rynek finansowy.

 

W tym kontekście warto wskazać, iż powyższe unormowania zostały poprzedzone szeregiem innym regulacji, obejmujących m.in. Rozporządzenie (2019/2088) w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR – Regulation on sustainabilityrelated disclosures) – obecnie uzupełnionych o projekt RTS (Regulatory Technical Standards) do ww. SFDR. Kwestie ESG to także zagadnienia dotyczące Taksonomii UE wynikające z rozporządzenia (2020/852) w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (oraz z aktów delegowanych), które kreują istotne wyzwania związane z klasyfikacją działalności oraz inwestycji.

 

Należy także wskazać, iż problematyka ESG, to zagadnienia obejmujące m.in. kwestie raportowania niefinansowego (przez duże podmioty spośród podmiotów interesu publicznego, spełniające dodatkowe kryteria), które to obowiązki wynikają z dyrektywy 2014/95 dotyczącej ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy (NFRD) – kluczowe postanowienia tej dyrektywy zostały zaimplementowane do polskiej ustawy o rachunkowości. Co istotne, planowane jest obecnie rozszerzenie obowiązków raportowych (m.in. w zakresie podmiotowym, przedmiotowym oraz w zakresie obowiązku weryfikacji ujawnionych informacji przez biegłego rewidenta) zgodnie z projektem CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) mającą zastąpić ww. NFRD.

 

Praktyka obrotu wskazuje także, iż strategia ESG wywiera coraz istotniejszy wpływ na obszar transakcji M&A – w tym na zakres badania due diligence, wysokość wycen, strukturę portfeli inwestycyjnych oraz strukturę grup kapitałowych, a także na potencjalny obszar raportowania niefinansowego np. w sektorze Venture Capital na przykładzie kwalifikowalnych funduszy venture capital (EuVECA).

 

Przedmiotowa tematyka ESG jest bardzo złożona i wielowymiarowa oraz cechuje się dużym dynamizmem legislacyjnym – trwają m.in. liczne prace nad projektami aktów prawnych (w tym wykonawczych) na poziomie europejskim, dotyczących poszczególnych zagadnień z obszaru ESG. Kwestie te są przez nas szczegółowo monitorowane. Będziemy Państwa informować na bieżąco o najważniejszych zmianach (i obowiązkach) wynikających z planowanych lub implementowanych regulacji dotyczących ESG.