Webinar: “„Nowa” umowa o roboty budowlane z ustawy Prawo zamówień publicznych oczami wykonawców – rachunek zysków czy niespełnionych oczekiwań?”

Serdecznie zapraszamy na webinarium pt.

„Nowa” umowa o roboty budowlane z ustawy Prawo zamówień publicznych oczami wykonawców – rachunek zysków czy niespełnionych oczekiwań?

 

 • Co możemy powiedzieć o umowie na roboty budowlane po prawie roku obowiązywania nowej ustawy PZP?
 • Czy wprowadzone rozwiązania stanowią bardziej rewolucję znanych nam regulacji prawnych czy też (kosmetyczną) ich (kolejną zresztą) ewolucję?
 • Czy dotychczasowe doświadczenia potwierdzają wzmocnienie pozycji wykonawcy robót budowlanych?
 • Z jakimi problemami praktycznymi (wyzwaniami) najczęściej spotykają się uczestnicy rynku budowlanego?

 

Na te i inne pytania postaramy się wspólnie z Państwem odpowiedzieć w trakcie webinarium 13 grudnia 2021 r. w godz. 11:00 – 13:00. 

 

Webinar będzie podzielony na dwie części:

➡ W pierwszej części (wykład) w ramach wprowadzenia merytorycznego prezentację na temat omawianych zagadnień przedstawią prawnicy kancelarii Hoogells:

✓  adwokat Bolesław Szyłkajtis (head of infrastructure), oraz

✓  adwokat Michał Wojciechowski (head of public procurement).

 

➡ W drugiej części (panel dyskusyjny) moderowanej przez adw. Michała Wojciechowskiego swoje spojrzenie na temat pierwszych doświadczeń z „nową” umową o roboty budowlane zaprezentują:

✓  adwokat Jan Styliński (Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa)

✓  adwokat Piotr Skura (Wiceprezes Zarządu Związku Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów)

✓  radca prawny Marlena Koniecka-Pomaska (Dyrektor Działu Prawnego Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.)

✓  radca prawny Piotr Nowak (Dyrektor Działu Prawnego w TORPOL S.A.)

 

Udział w webinarium jest bezpłatny.

 

Serdecznie zapraszamy do rejestracji: ZAREJESTRUJ SIĘ TUTAJ

Prawo holdingowe już niedługo w polskim prawie

Jedna z istotniejszych od 20 lat zmiana przepisów handlowych jest już przedmiotem prac Sejmu. Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wprowadzająca w Polsce tzw. prawo holdingowe jest inicjatywą rządową, nad którą prace rozpoczęły się w grudniu ubiegłego roku. Celem nowelizacji jest uregulowanie relacji prawno-prywatnych pomiędzy spółką dominującą oraz spółkami zależnymi wchodzącymi w skład grupy kapitałowej oraz rozszerzenie uprawnień i usprawnienie działania rad nadzorczych.

 

Kluczowe rozwiązania, które mają zostać wprowadzone przedmiotową nowelizacją to:

 1. wprowadzenie w art. 211s.h. pojęcia interesu grupy spółek, który stanowi, że spółki dominujące i zależne, uczestniczące w grupie spółek, kierują się, obok własnego interesu, interesem grupy spółek, o ile nie prowadzi to do pokrzywdzenia wierzycieli lub wspólników mniejszościowych albo akcjonariuszy mniejszych spółki zależnej;
 2. wprowadzenie instytucji „wiążącego polecenia”. Przepis art. 212 1 k.s.h. będzie przewidywał, że spółka dominująca może wydać wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw spółce zależnej, jeżeli jest to uzasadnione interesem grupy spółek. W intencji projektodawcy wiążące polecenie ma być instrumentem zarządzania grupą spółek;
 3. nowością będzie także uregulowanie sytuacji, w której w wyniku wykonania wiążącego polecenia dochodzi do wyrządzenia spółce zależnej szkody, a na spółkę dominującą zostaje nałożony obowiązek określenia sposobu i terminu naprawienia tej szkody (art. 212 1 i § 3 pkt 2) k.s.h.);
 4. wzmocnienie pozycji rady nadzorczej poprzez umożliwienie zobowiązania zarządu do regularnego informowania rady nadzorczej o sytuacji spółki, postępach w realizacji strategii rozwoju i innych biznesowo istotnych zdarzeniach czy przyznaniu uprawnienia radzie nadzorczej do powołania eksperta do pomocy w zbadaniu określonego zagadnienia z działalności spółki;
 5. wprowadzenie tzw. business judgment rule, a więc rozsądnej oceny ryzyka biznesowego, która będzie standardem pozwalającym (przy jego zachowaniu) na uniknięcie odpowiedzialności odszkodowawczej, nawet gdy konkretna decyzja biznesowa organów okaże się szkodliwa dla spółki.

 

Planowane zmiany wzbudzają kontrowersje. Przez niektórych są uważane za długo wyczekiwane i potrzebne, ze względu na brak ujęcia w obecnych przepisach kwestii funkcjonowania grupy spółek (dotychczas kwestia holdingu poruszona była w zaledwie jednym artykule). Inni krytykują zmiany, uznając je za zbędne, ponieważ wieloletnia praktyka wypracowała już określone mechanizmy postępowania.

 

To, czy nowelizacja zostanie pozytywnie przyjęta przez przedsiębiorców najprawdopodobniej zależeć będzie od możliwości jej praktycznego i skutecznego stosowania w indywidualnie określonych przypadkach. Jeżeli wskazane powyżej nowe rozwiązania wzbudzają Państwa wątpliwości, zachęcamy do kontaktu – rozwiejemy Państwa obawy i przeprowadzimy przez proces wdrożenia nowych mechanizmów w Państwa przedsiębiorstwie.

Anna Oleksiewicz uczestniczką debaty podczas XI Kongresu Kolejowego

Już 24 listopada 2021 r. odbędzie się najważniejsze wydarzenie w branży kolejowej w Polsce – XI Kongres Kolejowy organizowany przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o.

 

Podczas kongresu, Anna Oleksiewicz, wspólnik zarządzająca w Hoogells i jednocześnie Prezes Zarządu ZOPI – partnera merytorycznego Kongresu, weźmie udział w debacie: “Kontrakty Kolejowe. Relacje pomiędzy zamawiającym a wykonawcą”. Serdecznie zapraszamy do udziału w kongresie i w szczególności do wysłuchania debaty, która odbędzie się o godz. 14:55 podczas Sesji równoległej II. Realizacja inwestycji i bezpieczeństwo.

 

➡ Szczegóły i rejestracja: https://lnkd.in/ejDWaAc6

Korzystny wyrok KIO dla klienta kancelarii

12 listopada 2021 r. w Krajowej Izbie Odwoławczej uzyskaliśmy korzystny dla naszego Klienta wyrok, który w całości odrzucił nieuzasadnione zarzuty Odwołującego, dotyczące sposobu przeprowadzenia weryfikacji i oceny ofert.

 

Odwołujący starał się podważyć:

 • zasadność wyboru oferty najkorzystniejszej wskazując m.in. na okoliczność, iż protokół odbioru robót zawierający informację o potrzebie usunięcia wad nieistotnych, nie wpływających na możliwość korzystania z obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem nie stanowi dokumentu pozwalającego na wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie wymagań dotyczących zdolności zawodowej wykonawcy, nie potwierdza należytej realizacji robót;
 • zasadność wyłączenia jawności postępowania wobec szczegółowej kalkulacji przedstawionej w ramach wyjaśnień rażąco niskiej ceny.

 

Edyta Sikorska-Gałecka, head of claim management w Hoogells, reprezentująca naszego Klienta – Zamawiającego wykazała, iż czynności podjęte w toku postępowania przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. KIO w pełni uznała argumenty przedstawione przez naszego radcę prawnego, dla wykazania zasadności i poprawności czynności podjętych przez Zamawiającego w oparciu o materiał dowodowy przedstawiony przez Wykonawcę, oceniany w toku postępowania. W konsekwencji Klient może przystąpić do realizacji inwestycji o charakterze strategicznym z perspektywy świadczenia usług mających na celu ochronę zdrowia.

Hoogells Firmą Wspierającą programu Builder for Young Engineers

Z przyjemnością informujemy, że kancelaria Hoogells jest Firmą Wspierającą programu Builder for Young Engineers.

 

Builder for Young Engineers to społeczny program edukacyjny, którego celem jest wspieranie młodych inżynierów budownictwa i architektów w uzupełnianiu edukacji, poszerzaniu fachowej, praktycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych.

 

Program jest realizowany od 2017 roku przez miesięcznik Builder Polska przy współpracy z wiodącymi firmami działającymi w obszarze szeroko rozumianego budownictwa i architektury, organizacjami branżowymi oraz uczelniami publicznymi i prywatnymi.

 

Więcej na temat programu: https://builder4future.pl/category/young-engineers/

 

II Kongres Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane

19 listopada odbędzie się II Kongres Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane, którego organizatorem jest Wydawnictwo Must Read Media.

 

Podczas kongresu Bolesław Szyłkajtis, head of infrastructure w Hoogells, wygłosi prelekcję na temat:

 

“Wzrost cen materiałów budowlanych – jak zabezpieczyć interesy zamawiających i wykonawców”.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w kongresie!

 

Szczegóły i rejestracja: https://lnkd.in/eFmat7V