Jak stosować klauzule waloryzacyjne – artykuł w dzisiejszym wydaniu dziennika Rzeczpospolita

Klauzule waloryzacyjne budzą wiele emocji wśród uczestników postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rynku infrastruktury. Wprowadzenie w ramach nowej ustawy o PZP, która weszła w życie 1 stycznia 2021 r. stosowania przez zamawiających w umowach o roboty budowlane klauzul waloryzacyjnych należy uznać za krok w dobrym kierunku. A jak po roku stosowania tej ustawy wygląda praktyka poszczególnych zamawiających i jak w tym kontekście kształtują się rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej?

 

W dzisiejszym wydaniu dziennika Rzeczpospolita kwestię klauzul waloryzacyjnych w praktyce przybliżają Michał Wojciechowski, adwokat, head of public procurement oraz Bolesław Szyłkajtis, adwokat, head of infrastructure w Hoogells.

 

Zapraszamy do dzisiejszego wydania dziennika Rzeczpospolita oraz lektury artykułu: CZYTAJ

 

Sukces konsorcjum Aldesa – gratulujemy i dziękujemy za zaufanie!

6 grudnia 2021 r. konsorcjum wykonawców Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o., Aldesa Construcciones S.A., Coalvi S.A. oraz China Civil Engineering Contruction Corporation podpisało z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę w sprawie zamówienia publicznego, której przedmiotem będą prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją. Etap I.

 

Jest nam niezmiernie miło pogratulować zwycięskiemu konsorcjum, zwłaszcza, że kancelaria Hoogells była także zaangażowana we wspomniany projekt.

 

“Termin składania ofert w tym postępowaniu upływał w sierpniu 2020 r., kiedy zostało złożonych 11 ofert. Wszystko, co działo się później w tym przetargu można by opisać w trzymającym w napięciu scenariuszu do dobrego serialu telewizyjnego. Finał tego “serialu” okazał się być sukcesem będącym zwieńczeniem ciężkiej pracy i zaangażowania dużej grupy osób. Wszystkim im należą się serdeczne gratulacje!” – komentuje adwokat Michał Wojciechowski, head of public procurement Hoogells, bezpośrednio zaangażowany w omawiany projekt.

 

Podpisana umowa dotyczy przebudowy fragmentu linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk–Giżycko o łącznej długości około 50 km.

Korzystny wyrok KIO dla klienta kancelarii

12 listopada 2021 r. w Krajowej Izbie Odwoławczej uzyskaliśmy korzystny dla naszego Klienta wyrok, który w całości odrzucił nieuzasadnione zarzuty Odwołującego, dotyczące sposobu przeprowadzenia weryfikacji i oceny ofert.

 

Odwołujący starał się podważyć:

  • zasadność wyboru oferty najkorzystniejszej wskazując m.in. na okoliczność, iż protokół odbioru robót zawierający informację o potrzebie usunięcia wad nieistotnych, nie wpływających na możliwość korzystania z obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem nie stanowi dokumentu pozwalającego na wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie wymagań dotyczących zdolności zawodowej wykonawcy, nie potwierdza należytej realizacji robót;
  • zasadność wyłączenia jawności postępowania wobec szczegółowej kalkulacji przedstawionej w ramach wyjaśnień rażąco niskiej ceny.

 

Edyta Sikorska-Gałecka, head of claim management w Hoogells, reprezentująca naszego Klienta – Zamawiającego wykazała, iż czynności podjęte w toku postępowania przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. KIO w pełni uznała argumenty przedstawione przez naszego radcę prawnego, dla wykazania zasadności i poprawności czynności podjętych przez Zamawiającego w oparciu o materiał dowodowy przedstawiony przez Wykonawcę, oceniany w toku postępowania. W konsekwencji Klient może przystąpić do realizacji inwestycji o charakterze strategicznym z perspektywy świadczenia usług mających na celu ochronę zdrowia.

Kancelaria Hoogells rozwija praktykę prawa zamówień publicznych

Od września 2021 r. do zespołu kancelarii Hoogells dołączył adwokat Michał Wojciechowski, który objął stanowisko Head of Public Procurement.

 

Michał Wojciechowski jest ekspertem w zakresie krajowego oraz unijnego prawa zamówień publicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentacji klientów (zarówno prywatnych, jak i publicznych) w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wielu branż, w tym w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi.

 

“Budowanie własnego zespołu PZP w ramach kancelarii Hoogells, której motto akcentuje jakość usług świadczonych na rzecz klientów, stanowi dla mnie kolejny etap rozwoju zawodowego. Jestem przekonany, że korzystając z naszych usług klienci otrzymają komfort i poczucie indywidualnego podejścia do każdej ich sprawy.” – komentuje Michał Wojciechowski.

 

Michał Wojciechowski jest kolejnym doświadczonym prawnikiem, który w ostatnim czasie zasilił zespół kancelarii Hoogells. W czerwcu br. do kancelarii dołączył adwokat Bolesław Szyłkajtis, który zajmuje stanowisko Head of Infrastructure.

 

Dołączenie Michała do Hoogells jest kolejnym etapem konsekwentnie realizowanej przez nas strategii rozwoju opartej na silnym, merytorycznym zespole, który nie tylko zapewnia najlepszą jakość usług, ale również doskonale rozumie wartości przyświecające naszej organizacji i identyfikuje się z nimi. Uważam, że obecność Michała – z uwagi na jego otwartość i nieszablonowość – będzie niezwykle cenna zarówno dla naszych klientów, jak i całego zespołu Hoogells, z którym mam przyjemność pracować.” – komentuje Anna Oleksiewicz, wspólnik zarządzająca Hoogells.

 

Więcej o profilu zawodowym nowego Head of Public Procurement kancelarii Hoogells na portalu LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/michalwojciechowski1/.

Opracowanie i wdrożenie autorskiej procedury samooczyszczenia (self-cleaning)

Zespół Hoogells opracował i wdrożył u Klienta, lidera branży budowlanej, autorską procedurę samooczyszczenia (self-cleaning), odpowiadającą nowym wymaganiom, wprowadzonym na podstawie ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2021 roku.

 

W ramach samooczyszczenia wprowadzone zostały nowe regulacje wewnętrzne określające zasady przygotowywania ofert w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych, z uwzględnieniem stałego nadzoru każdego etapu prac, prowadzonego przez specjalnie utworzoną wewnętrzną jednostkę organizacyjną. Podjęto także szereg innych czynności mających na celu zapewnienie zamawiających o najwyższym stopniu rzetelności wykonawcy.

 

Wsparcie prawne z ramienia kancelarii Hoogells zapewnili r.pr. Edyta Sikorska-Gałecka – w zakresie aspektów dot. zamówień publicznych, a także adw. Paweł Siwy – w zakresie aspektów korporacyjnych i wdrożenia procedur wewnętrznych.

Ceny materiałów budowlanych szybują, a stare umowy bez waloryzacji

Stal budowlana, kruszywa, beton, asfalty, paliwa płynne, czy aluminium – to materiały i surowce kluczowe dla inwestycji infrastrukturalnych. Obecnie notowane są znaczne wzrosty cen materiałów budowlanych, co wpływa na rzeczywisty koszt robót budowlanych. Jest to duży problem dla wykonawców.

 

O konsekwencjach takiego stanu rzeczy dla realizacji projektów infrastrukturalnych i dla samych wykonawców pisze dziś na portalu prawo.pl Bolesław Szyłkajtis, head of infrastructure w Hoogells.

 

Zapraszamy do lektury!

 

Czytaj więcej tutaj

Artykuł r.pr. Edyty Sikorskiej-Gałeckiej – Elementy umowy o zamówienie publiczne

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem radcy prawnego Edyty Sikorskiej-Gałeckiej, opublikowanym w numerze 1 (189) Monitor Zamówień Publicznych Wydawnictwa Forum Media Polska Sp. z o.o.

 

Publikacja przybliża warunki, jakim w świetle nowego prawa zamówień publicznych muszą odpowiadać postanowienia umów o wykonanie zamówienia publicznego, których treść w praktyce kreują zamawiający.