Strategia ESG – zielone obligacje (green bonds), raportowanie niefinansowe oraz wpływ ESG na transakcje M&A

Komisja Europejska (KE) przyjęła w dniu 7 września 2021 r. ramy dotyczące zielonych obligacji, istotnie przybliżając możliwość emisji zielonych obligacji do kwoty 250 mld euro, czyli 30 proc. łącznej wartości emisji w ramach NextGenerationEU. Jak stwierdzono w komunikacie KE, ramy dotyczące zielonych obligacji NextGenerationEU zostały opracowane zgodnie z zasadami obligacji ekologicznych Międzynarodowego Stowarzyszenia Rynków Kapitałowych (ICMA). Kontroli przedmiotowych ram dokonał Vigeo Eiris (podmiot zewnętrzny), będący częścią Moody’s ESG Solutions. Podmiot ten stwierdził, że ramy te są zgodne z zasadami ICMA dotyczącymi obligacji ekologicznych, a także zgodne są z szerszą strategią UE w zakresie ESG (Environment, Social, Governance), oraz że będą stanowić one istotny wkład w zrównoważony rozwój.

 

Zgodnie z komunikatem KE, pierwsza emisja zielonych obligacji planowana jest na październik 2021 r. i będzie sprzedawana na rynku przez konsorcja bankowe.

 

Warto wskazać, że przyjęte ramy zielonych obligacji, co do zasady, korespondują z przyjętymi propozycjami zmian KE z zakresu ESG z lipca tego roku (tzw. pakiet lipcowy) – w tym w szczególności, z propozycją KE dotyczącą rozporządzenia w sprawie dobrowolnego europejskiego standardu zielonych obligacji – European Green Bond Standard (EUGBS).

 

Przykład zielonych obligacji wyraźnie wskazuje, iż strategia w zakresie ESG oraz kwestia zrównoważonego rozwoju (sustainability) staje się jednym z fundamentalnych elementów kształtujących międzynarodowy rynek finansowy.

 

W tym kontekście warto wskazać, iż powyższe unormowania zostały poprzedzone szeregiem innym regulacji, obejmujących m.in. Rozporządzenie (2019/2088) w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR – Regulation on sustainabilityrelated disclosures) – obecnie uzupełnionych o projekt RTS (Regulatory Technical Standards) do ww. SFDR. Kwestie ESG to także zagadnienia dotyczące Taksonomii UE wynikające z rozporządzenia (2020/852) w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (oraz z aktów delegowanych), które kreują istotne wyzwania związane z klasyfikacją działalności oraz inwestycji.

 

Należy także wskazać, iż problematyka ESG, to zagadnienia obejmujące m.in. kwestie raportowania niefinansowego (przez duże podmioty spośród podmiotów interesu publicznego, spełniające dodatkowe kryteria), które to obowiązki wynikają z dyrektywy 2014/95 dotyczącej ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy (NFRD) – kluczowe postanowienia tej dyrektywy zostały zaimplementowane do polskiej ustawy o rachunkowości. Co istotne, planowane jest obecnie rozszerzenie obowiązków raportowych (m.in. w zakresie podmiotowym, przedmiotowym oraz w zakresie obowiązku weryfikacji ujawnionych informacji przez biegłego rewidenta) zgodnie z projektem CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) mającą zastąpić ww. NFRD.

 

Praktyka obrotu wskazuje także, iż strategia ESG wywiera coraz istotniejszy wpływ na obszar transakcji M&A – w tym na zakres badania due diligence, wysokość wycen, strukturę portfeli inwestycyjnych oraz strukturę grup kapitałowych, a także na potencjalny obszar raportowania niefinansowego np. w sektorze Venture Capital na przykładzie kwalifikowalnych funduszy venture capital (EuVECA).

 

Przedmiotowa tematyka ESG jest bardzo złożona i wielowymiarowa oraz cechuje się dużym dynamizmem legislacyjnym – trwają m.in. liczne prace nad projektami aktów prawnych (w tym wykonawczych) na poziomie europejskim, dotyczących poszczególnych zagadnień z obszaru ESG. Kwestie te są przez nas szczegółowo monitorowane. Będziemy Państwa informować na bieżąco o najważniejszych zmianach (i obowiązkach) wynikających z planowanych lub implementowanych regulacji dotyczących ESG.